TakeCare version 11.3

18 maj, 2011

TakeCare version 11.3

10 maj, 2011

TakeCare version 11.3 innehåller bland annat följande förändringar:

Aktiviteter/Att göra
När en aktivitet utförs kan ett debiteringsunderlag i form av en KVÅ-kod automatiskt lagras i patientens journal som underlag för fakturering. Detta gör det enklare att komma ihåg vad som ska utgöra underlag för DRG och fakturering.

I vårdenhetens ”Att göra”, valet Patientlista, är det nu möjligt att filtrera på grupp. Alla grupper på patientlistan visas i en kolumn till vänster om listan över patienter. Genom att klicka på en grupp visas enbart de patienter som ingår i gruppen. Möjlighet finns också att visa ”<Alla>” samt ”<Ej grupperade>”.

Akutliggaren – Akutuppgifter
Snabbkommandon för knappar och flikar har införts i Akutuppgifter. Användaren kan, genom att klicka på en (ny) hjälpikon, få upp en beskrivning av tillgängliga snabbkommandon.

Personnummer och namn markeras rött för de patienter som markerats med ”Upplysning får ej lämnas”. Tidigare markerades det med en röd fyrkant till vänster på aktuell rad.

Vid sortering på ankomsttid, togs tidigare endast hänsyn till klockslaget i kolumnen. Nu tas även hänsyn till datum. Detta kan göra att ordningen vid en första anblick förefaller felaktig. För att användaren lätt ska kunna ta reda på både datum och tid visas en gul textruta (tip) med dessa uppgifter då användaren för markören över kolumnen Ank.

Knapparna längst ner i formuläret Akutuppgifter är nu ersatta med ikonknappar högst upp. Via ikonknappen ”Nytt” i Akutuppgifter finns ett menyval för att registrera nytt mätvärde.

Nu används begreppet Sjuksköterska (Ssk) istället för PAS i Akutliggaren och Akutuppgifter. Istället för begreppet PAS-signal används nu Ssk-signal.

Varje rad i kolumnen Aktivitet i Akutliggaren inleds nu med totalt antal kvarstående aktiviteter inom parentes.

Vid utskrivning i Akutuppgifter kontrolleras om det finns några kvarstående aktiviteter. Om så är fallet informeras användaren om detta, uppmanas rätta till det och försöka igen.

Brev
Tidigare gick det endast att välja teckenstorlek på brödtexten i brev. Nu fungerar det även för rubriken.

DRG/KVÅ/Produktkoder
DRG-bilden är det nu möjligt att med funktionsknappen ”Återställ” tömma den övre delen av valbara produktkoder, dvs de senast använda.

Externa system och tjänster
När användaren trycker på knappen ”Till Clinisoft” i modulen ”Inskrivning/Utskrivning” skickas nu även patientens

födelsedatum med till Clinisoft (under förutsättning att det finns i TakeCare).

Den externa tjänsten ”Webbskattning psykiatri” byter nu namn till ”Webbskattning”

Kalender
Gruppbokning kan användas av alla. Funktionen aktiveras i vårdenhetsregistret. Gruppbokningen är avslagen om inget aktivt val görs.

Läkemedelsjournal
SIL (Svensk Informationsdatabas för Läkemedel) används som register vid ordination och förskrivning av läkemedel och hjälpmedel/livsmedel. SIL är en samling av många typer av register som gäller läkemedel och dess samspel. SIL ger möjlighet att visa mer information om läkemedlen vilket medför förbättringar i läkemedelsjournalen.

Fönstret Sök preparat har ändrat utseende. Det är numera möjligt att söka preparat på substans, ATC, indikationer etc. Möjlighet finns att se information från t ex Kloka listan samt TLVs förmånsbegränsningar. Fliken hjälpmedel/livsmedel visas alltid i Sök preparat. Mer information visas om varan vilket ger förbättrade sökmöjligheter (t ex möjlighet att söka på varunummer).

Vid ordination av ett preparat liknande ett eller flera preparat som patienten står på öppnas nu ett fönster med dessa ordinationer. Användaren kan då välja att öppna en befintlig ordination eller att forstsätta med den påbörjade ordinationen.

I fliken ”Alla läkemedel” finns nu en tidslinje som med ett helikopterperspektiv visualiserar preparat som patienten stått på över tid. Funktionen i denna flik är, liksom förut, att kunna markera ett enskilt preparat, och sedan få en lista på samtliga ordinationer som detta preparat har funnits i. Dessa ordinationer visas nu i en lista under tidsaxeln istället för en lista till höger.

Mitt arbete, Vårt arbete, Arbete (patient)
I ”Mitt arbete” under listan ”Att besvara” finns nu en ny kolumn som visar ärendestatus på varje konsultationsärende.

Denna kolumn kommer till en början att vara tom. Status fylls i för nyskapade konsultationsärenden samt för ärenden som redigerar sin status.

Remiss Röntgen Generell
Fraslexikon kan användas i fältet ”Anamnes och status” för generella beställningar.

TakeCare generellt
Socialstyrelsen föreskriver att utskrifter av journaldokument ska loggas. Nu kommer utskrifter från journaltext och konsultationsärenden att registreras i den fördjupade uppföljningsloggen. Loggning av utskrifter av andra dokumenttyper kommer att läggas till efter hand.

Det är nu möjligt att snabbt välja dagens datum i ett datumfält med hjälp av enbart tangentbordet. Liksom tidigare har man kunnat högerklicka i datumfält för att sätta dagens datum. Numera kan man även klicka på piltangenterna åt höger eller vänster (om fältet är tomt), samt mellanslag om det, efter att man tryckt på mellanslag skulle resultera i ett tomt datumfält med enbart ett mellanslag i sig (dvs om all text i datumfältet är markerat, eller datumfältet är tomt, och användaren trycker mellanslag, så kommer dagens datum att sättas i fältet).

Ny formulering av text vid bekräftelse med PIN-kod för underskrift. Tidigare användes begreppet ”PIN2″, det har bytts ut mot ”PIN-kod för underskrift” alternativt ”PIN” där den långa formuleringen inte får plats.