TakeCare version 11.2

29 mars, 2011

TakeCare version 11.2 innehåller bland annat följande nyheter:

Brev

Taggen <<Namn Signeringsansvarig>> översätts nu i avsändarfältet i brev.

Nu finns möjlighet att i brev- och kallelsemallar lägga till taggar med tilltalsnamn, likt alla de alternativ som idag innehåller patientens samtliga förnamn.

DRG/KVÅ/Produktkoder

Fönstret ”Sök vårdkontakt” har fått ett nytt grafiskt gränssnitt och mindre förändringar för funktionalitet.

Möjlighet finns numera att välja flera datum samtidigt för rapporten ”Öppenvård – ej godkända”. En lista på samtliga datum där det på vårdenheten finns ej godkända vårdkontakter visas i en kolumn till vänster om listan. Genom att klicka och dra, kan flera datum väljas. Max 20 datum kan visas åt gången.

Inskrivning/utskrivning

Samtliga datumfält och tidsfält i modulen för inskrivning/utskrivning har bytts ut till det nya datumfältet.

Journaltext

I envals-fält finns numera möjligheten att ångra val genom att välja blank rad.

Det finns nu en ny funktionsknapp i journaltext för att ta bort markerat sökord ur den aktiva anteckningen. Det blir därmed möjligt att på så sätt ångra tillagd term eller tilläggsmall genom att markera och ta bort.

Kalender

Besökstypsväljaren har fått ett nytt beteende för grupp-, team- och gruppteambokning.

Dialogen som visas med Shift + Alt + D för att välja datum väljer nu att visa den dag markören står på i kalendern.

Max antal datum i seriebokning är ökat från 14 till 21.

Kalendern stödjer nu att visa och använda bemanning likt den gamla bokningsbilden.
Kalenderns sökfunktion tar hänsyn till bemanningen så att tider visas som upptagna ifall den resurs personen bemannat har bokningar på aktuell tid.

Alla vårdenheter som använder kalendern får nu tillgång till funktionerna för team- och seriebokning.

Läkemedelsjournal

Vid förnyelse av, eller vid val av nytt läkemedel kontrolleras att det finns åtminstone en giltig förpackning av läkemedlet innan förskrivning tillåts.

Kolumnen ”Receptdatum” i läkemedelslistan för recept, har fått en tooltip. När användaren för musen över ett datum i kolumnen står det nu i en informationsruta: ”Datum då recept senast skapades. Observera att receptet kan ha skapats från en annan ordination med samma preparat.”

Nu visas alltid ordinationernas doseringar i första datumkolumnen i tidsöversikten. Detta innebär att användaren direkt kan se vilken dosering som pilarna representerar i efterföljande datum. Doser visas liksom tidigare alltid för de datum som eventuellt har dosändringar, eller är schemaordinationer.

Det finns nu möjlighet att sätta klockslag för då nytt ställningstagande ska tas för en läkemedelsordination.

Mitt arbete, Vårt arbete, Arbete (patient)

Meddelandefunktionen fyller nu i mottagaren direkt om bara ett namn eller användarnamn matchar den text som skrivits in i mottagarfältet.

Remiss Neurofysiologi Generell

Nu har vi stöd för en helt ny remisstyp, Generell Neurofysbeställning.

Resurshantering

Nu finns stöd för varning vid dubbelbokning på resurs som bemannar en befattning.

Sök/välj patient

Vid val av grupp på patientlistan på vårdenheten finns nu möjlighet att välja ”<Ej grupperade>”. Detta val filtrerar ut de patienter som inte är tilldelade någon grupp.

När en patient läggs till i en grupp på patientlistan visas nu en lista över vilka andra patienter som ingår i den grupp patienten är på väg att placeras i.

Nu finns möjligheten att anpassa utskrifter från vårdplatslistan, ny ”tom” kolumn har också lagts till, den kan användas på utskrifter för att få utrymme till att föra anteckningar om respektive patient.

TakeCare generellt

Inläsaren av Clinisoft-dokument kan nu ta emot dokument rörande ytterligare två Clinisoft-enheter.

Det är nu möjligt att göra radbrytningar i fraser i användarens personliga fraslexikon.

Namnet för ”RA-registret” i Externa system och tjänster har ändrats och heter numera ”Reumatologi-registret”.

Förändrad hantering av förnamn och tilltalsnamn. Från och med denna version visas enbart patientens tilltalsnamn i dokument och listor. För att se patientens fullständiga namn kan patientuppgifter öppnas. Där står patientens samtliga förnamn, med tilltalsnamnet understruket.